Mijn persoonlijke interesses

Programma- en Ketenmanager

Home »  Aanvragen »  Harvey Nash »  Programma- en Ketenmanager

Programma- en Ketenmanager

On September 27, 2017, Posted by , In Harvey Nash, By ,, , With Comments Off on Programma- en KetenmanagerVoor een directe opdrachtgever is Harvey Nash op zoek naar een Programma- en ketenmanager Doorontwikkelen BRON.

Achtergrond opdracht:

Het programma Doorontwikkelen BRON richt zich op het verbeteren van de informatieuitwisseling tussen de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de onderwijsinstellingen. Het gaat om informatie over deelname, resultaten, instellingen en opleidingen, en de informatie over de bekostiging. Tot slot richt het programma zich op het bieden van services door DUO om processen in de onderwijsketen te ondersteunen. Doorontwikkelen BRON moet zorqen-voor het verminderen van administratieve lasten en ondersteuning van instellinqen. Tevens draagt het bij aan de uitvoering van wettelijke taken en van beleidsmaatregelen. Tot slot zorgt het voor een gemoderniseerd informatielandschap bij DUO met gevolgen voor de huidige BRON en BRIN systemen. Voorzien is dat de laatste projecten afgerond zijn in 2021. Het programma is opgenomen op het rijksictdashboard. Het programma is onderwerp geweest van een (positieve) BIT-toets voorjaar 2016.

De ca. 34-38 projecten vanwege het programma betreffen alle sectoren. Enkele projecten in het programma gericht op middelbaar beroeps- en hoger onderwijs zijn al gestart in 2014 (en nu deels afgerond), primair en voortgezet onderwijs volgen (bekostigd en onbekostigd). In Trancheplannen wordt bepaald welke projecten in een jaar gerealiseerd worden. Bestuurlijke afstemming over het Trancheplan, inclusief scope, mijlpalen en werkwijze per project via de project- en werkgroepen geschiedt in het Regieplatform Doorontwikkelen BRON. Voor DUO zijn daarbij de afspraken gemaakt in het overleg met OCW, met name via de OCW Stuurgroep Doorontwikkelen BRON, kaderstellend en richtinggevend.

Het merendeel van de projecten is sectorgericht maar onderdelen van het programma richten zich op sectoroverstijgende ontwikkelingen. Afhankelijk van de aard van het project participeren daarin medewerkers van onderwijsinstellingen, leveranciers van leerlingen- en studenten* administratie, vertegenwoordigende sectororganisaties en derden (zoals SBB, SaMBO-ICT, Kennisnet en Studielink), inspectie van het onderwijs, OCW en DUO (diverse onderdelen).

Voor dit programma wordt een programma- en ketenmanager gevraagd.

Opdrachtomschrijving/werkpakket:

Geen enkele partij in de keten is de baas van de keten. De programmamanager bewaakt en bevorderd in het programma het ketenperspectief. De voor het programma en specifieke projecten in te richten organisatie- en overlegstructuren moeten er daarom voor zorgen dat alle partijen een passende rol krijgen in de uitvoering van projecten en dat de gezamenlijke doelstellingen kunnen worden geformuleerd en gerealiseerd. De programmamanager heeft een belangrijke rol in het inrichten en het functioneren van deze organisatie- en overlegstructuren, gegeven het Plan van Aanpak Doorontwikkelen BRON dat ketenbreed is vastgesteld in 2015. Een tweede belangrijke taak van de programmamanager is het mede inrichten en coordlneren van activiteiten gericht op de implementatie in de keten van de verschillende projecten. Tot slot adviseert hij de OCW opdrachtgever en het (bestuurlijk) Regieplatform in hun taakuitvoering.

Resultaatgebied & verantwoordelijkheden:

De programma- en ketenmanager zal zich daartoe vanaf januari 2018 in eerste instantie bezig houden met:

* het voorzitterschap/secretariaat van:

* de projectgroep vanwege de projecten vo/vavo-inwinnen, vo-bekostiging en vo-informatiediensten

de projectgroep voor het project niet-bekostigd mbo/ho beide gericht op het uitvoering van de door de opdrachtgever gefiatteerde PID’s en PSA’s en daarin opgenomen bestuurlijke afspraken in de keten, inclusief het vaststellen van de projectplannen op ketenniveau (testplan, implementatieplan, conversieplan), het bewaken van de voortgang van de softwareontwikkeling en uitvoering van de ketenplannen, het vervullen van de rol van productowner, en waar nodig deelname aan relevante werkgroepen.

* het voorzitterschap/secretariaat van de sectoroverstijgende projectgroep vanwege de projecten RIO (gericht op kaderstellende activiteiten voor het realiseren van het register, ontsluiting, koppelen BRON), gericht op het periodiek vaststellen van het informatiemodel, het oplossen van sectoroverstijgende issues en afstemmen van de sectorale implementatie.

* het voorzitterschap/secretariaat van het implementatieteam vo respectievelijk RIO mbo, alsmede het bewaken van de voortgang van het project mbo-informatiediensten

* de deelname aan de OCW Stuurgroep Doorontwikkelen BRON, inclusief het opstellen van de maandelijks rapportages en periodiek overleg met de opdrachtgever inzake het functioneren van alle ketenpartners en waar nodig mogelijke interventies vanwege issues en risico’s

* de deelname aan het Regieplatform Doorontwikkelen BRON inclusief het opstellen van de daarvoor benodigde rapportages en adviezen over de voortgang van lopende projecten, gehoord alle stakeholders

* het onderhouden van contacten met relevante stakeholders gericht op het voorkomen van of oplossen van problemen en issues bij lopende projecten

* het inrichten van de organisatie- en overlegstructuur van in 2018 op te starten projecten

De ondernernende en resultaatger-ichte programmamanager onderneemt deze activiteiten op eigen initiatief en met sociale durf, gegeven het kader in het Trancheplan 2018 en nadere besluitvorming over de uitvoering daarvan in het Regieplatform en de OCW Stuurgroep.

Functie-eisen:

* academisch denk- en werkniveau

* ervaring met grootschalige en cornplexe programma’s en projecten (>5 jaar)

* ervaring met veranderingstrajecten bij rijksoverheid, m.n. uitvoeringsorganisaties (>5 jaar)

* ervaring met veranderingstrajecten in ketenverband, m. n. onderwijsinstellingen, leveranciers van leerling- en studentenadministraties, bestuurlijke vertegenwoordigers ( > 7 jaar)

* ervaring met de verschillende test- en implementatietrajecten in ketenverband (>5 jaar)

* ervaring met kwaliteits- en risicomanagement (> 3 jaar)

* ervaring met MSP en MoP

* inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen;

* inzicht in beleid en wetgeving van het onderwijs:

Vereiste vaardigheden en competenties:

* uitstekende communicatieve vaardigheden

* groot bindend vermogen en bruggenbouwer

* anticiperend vermogen en flexibiliteit

* omgevingsgericht en netwerken

* bestuurssensitiviteit

* organiserend vermogen en resultaatgericht

* creativiteit

* stressbestendig

Start: 1 januari 2018

Eind: 1 januari 2019

Inzet: gemiddeld 28 uur in 2018

Niveau: WO master

Standplaats: nader te bepalenSource link

Secured By miniOrange