Mijn persoonlijke interesses

Proces Beschrijver/Nederland – Zuid-Holland

Home »  Aanvragen »  IT-Staffing »  Proces Beschrijver/Nederland – Zuid-Holland

Proces Beschrijver/Nederland – Zuid-Holland

On februari 7, 2016, Posted by , In IT-Staffing, By ,,, , With Reacties uitgeschakeld voor Proces Beschrijver/Nederland – Zuid-HollandFunctie
Proces Beschrijver

Expertise

Werkzaamheden
Procesbeschrijver

TAKEN EN RESULTAATGEBIEDEN:
Hij/zij ondersteunt de proeftuin Rotterdam in het onderzoeken en beschrijven van de processen op de koppelvlakken tussen de deelnemers aan de proeftuin. De procesbeschrijver levert hiertoe procesbeschrijvingen en werkinstructies op voor de scopeonderdelen van de proeftuin Rotterdam. De focus ligt hierbij op de koppelvlakken in de logistieke processen tussen de proeftuindeelnemers. Daarnaast is de procesbeschrijver verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gebruikers van GPS bij de behandeling van maatwerkzaken, root-cause analyse van de problemen en de vertaling naar bevindingen op het systeem, de opleidingsbehoefte van gebruikers en eventuele aanpassingen in het proces.
De oorzaken en mogelijke oplossingen vertaald hij/zij naar de organisatie en haar medewerkers.

Ten opzichte van de opdrachtgever:
– Opdrachten zijn gerealiseerd binnen vooraf aangegeven tijd conform gestelde kwaliteitseisen en met gebruikmaking van beschikbaar gestelde middelen.
– Adviezen en/of producten zijn geleverd conform afspraak, opdracht en/of adviesvraag.
– De Proeftuin Rotterdam is effectief ondersteund bij de analyse en beschrijving van de (werk) processen.
– De Proeftuin Rotterdam is effectief ondersteund bij de behandeling van die maatwerkzaken die extra aandacht behoeven.

In relatie tot de omgeving:
Relevante en actuele ontwikkelingen, welke van belang zijn voor een efficiënte projectvoering zijn meegenomen bij adviezen en/of producten.

Ten aanzien van de Bedrijfsvoering:
– Processen zijn opgesteld conform de geldende wet- en regelgeving, kaders en afspraken.
– Adviezen en/of producten zijn gerealiseerd conform plan van aanpak (tijd, kwaliteit, middelen).
– De administratie is op orde.

Vernieuwen en verbeteren:
– Kennisdeling is geborgd binnen de programmaorganisatie van Digi-OM en het arrondissement Rotterdam.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden:
– Inhoud van de te leveren (advies)producten wordt aan eigen inzicht overgelaten.
– Beoordelen op de effectiviteit van de procesmatige en procedurele coördinatie van de bestaande processen door integreren van informatie, analyseren van gegevens en leggen van verbanden;
– Beoordeling op geleverde operationele adviezen, ondersteuning en kwaliteit van geleverde inhoudelijke deelproducten.
– Aanleveren van geaggregeerde overzichten en informatie
– Werkt nauw samen met projectleiders in de Proeftuin Rotterdam.

Kaders:
De procesbeschrijver voert zijn werkzaamheden uit binnen de:
– Kaders van de scope van het programma Digi OM
– Kaders van de scope van het programma DWS
– Kaders van de proceskringen en procesverantwoordelijken van de lokale
onderdelen
– Samenhangende richtlijnen, procedures, wet- en regelgeving

Aard contacten:
– Houdt rekening met regels, posities, belangen en de cultuur van de organisatie(s)/onderdelen van de omgeving van het project/programma
– Wisselt intern en extern gegevens en informatie uit
 Met deelnemende organisaties van Politie, OM en Rechtbank in de proeftuin Rotterdam
 Met proceskringen en procesverantwoordelijken van deelnemende OM onderdelen.

WERKOMGEVING:
Binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie werken een veelheid aan organisaties samen in diverse ketens: de strafrechtketen, de vreemdelingenketen en de jeugdzorgketen. Daarbij gaat het in grote lijnen om:
 Opsporing
 Vervolging
 Rechtspraak
 Executie
 Nazorg

De presentaties van de strafrechtketen worden mede bepaald door de mate waarin de informatie wordt voorzien op orde is. Het huidige landschap aan bestaande werkwijzen en oplossingen is in de laatste tientallen jaren gevormd en vertoont tekortkomingen. De primaire systemen zelf bij de ketenpartners behoeven grote verbeteringen. Keten overstijgend ligt er eveneens een grote uitdaging: huidige primaire systemen zijn niet of slecht gekoppeld, vernieuwing of wijzigingen van (keten-)informatieposities zijn slechts moeizaam mogelijk, kwaliteit van de (keten)-informatie laat te wensen over. En er zijn raakvlakken met andere ketens binnen het V&J domein. Om die situatie te verbeteren is er een strategie nodig voor de Keten werkprocessen en in het verlengede daarvan ook de Informatie Voorziening. Die strategie zal sterk bepaald worden door de strategische doelstellingen van de strafrechtketen, het huidige sustemen landschap en de mogelijkheden zowel organisatorisch als technisch. Het programma DWS beoogt digitalisering van de strafrechtketen. Deze digitalisering is onderdeel van het programma Versterking Prestaties Strafrechtketen en draagt bij aan het verkorten van de doorlooptijden en volledige verantwoording van de uitstroom uit de keten. Het programma DWS kent twee sporen: voor 2016 digitale uitwisseling van processtukken en voor de langere termijn volledige digitalisering van de uitwisseling van alle informatie/gegevens in de keten op basis van het principe éénmalige vastlegging, meervoudig gebruik.

DE AFDELING/ Team:
Het programma DWS bestaat uit een algemeen programmamanager, programmamanagers voor de benodigde veranderingen binnen politie, OM, rechtspraak en de executieketen enerzijds en een enterprise architect met een ontwerp/architectuurdeel anderzijds. Digitaal werken ontwikkelt in een iteratief proces een nieuwe, aangepaste landelijke werkwijze. Een gezamenlijk team van (business-) architecten maakt vanuit een landelijke perspectief ontwerpen in en wederom in proeftuinen om deze vervolgens naar inzicht bij te stellen en wederom in de proeftuinen aan de praktijk te toetsen. Centraal staan de werkprocessen die digitaal werken mogelijk maken of die juist worden aangepast om digitaal werken mogelijk te maken en dan vooral op de overdrachtsmomenten tussen ketenpartners. De nieuwe werkwijzen geven inhoud aan de waarborgen die ervoor zorgen dat de digitale processtukken dezelfde bewijskracht hebben als de bestaande papieren stukken en dossiers. De beoogde verbeteringen in de werkprocessen dragen bij aan versnelling, verbeteren van de doelmatigheid en een betere verantwoording. De proeftuinen spelen een belangrijke rol in dit traject en werken nauw samen met het programma DWS. Ze worden aangestuurd door een eigen stuurgroep. Er zijn drie proeftuinen:
 Noord Nederland
 Rotterdam
 Den Haag

Positionering:
De procesbeschrijver ondersteunt de proeftuin Rotterdam bij de beschrijving van de logistieke processen van het OM en de koppelvlakken tussen de primaire bedrijfsprocessensystemen van de deelnemende partners in de Strafrechtketen.
De procesbeschrijver wordt uitgeleend aan de Lokale Stuurgroep van de Proeftuin Rotterdam en legt functioneel verantwoording af aan de (deel)projectleiders/programmamanagers van de projectgroepen DPD en Maatwerk.

KNOCK-OUT CRITERIA:
HARDE EISEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN
– Minimaal HBO werk- en denkniveau op basis van een afgeronde opleiding informatie voorziening / informatie Technologie, bijvoorbeeld Bestuurlijke Informatiekunde, ICT.
– Gedegen inzicht in het werkveld van de organisaties die deel uitmaken van de proeftuin Rotterdam (Politie, OM, Rechtbank) op basis van aantoonbare ervaring.
– Minimaal twee jaar aantoonbare ervaring in het werken in een politiek/bestuurlijke omgeving
– Minimaal twee jaar kennis en aantoonbare ervaring in het ontwikkelen, adviseren, vastleggen en communiceren van (werk) processen.
– Minimaal twee jaar kennis en aantoonbare ervaring met projectmatig werken (binnen de overheid)
– Kennis van de operationele systemen binnen het OM (GPS = Geïntegreerd Processen Systeem), rechtspraak (DIVOS = Digitale Voorziening Strafzaken), en Politie (BVH = Basisvoorziening Handhaving) is noodzakelijk.
– Functionele en technische kennis van operationele systemen binnen het OM met betrekking tot standaardzaken en maatwerkzaken is vereist.
– Kennis van GPS, BVH, en BOSZ (=basis proces-systemen bij OM en Politie is een pré)

WENSEN WAARAAN KANDIDAAT MOET VOLDOEN:
– Ga in op uw ervaring en kennis die u inzet om deze opdracht succesvol af te ronden.
– Kennis van lean six sigma

TOELICHTING:
Competenties die de persoon nodig zal hebben voor het succesvol vervullen van de functie zijn:
– Klantgerichtheid
– Resultaat gerichtheid
– Analyserend vermogen
– Samenwerken
– Plannen en Organiseren
– Omgevingsbewustzijn
– Pro-actief
– Voortgangscontrole
– Oplossingsgericht
– Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Bijzonderheden
Bij het uitvoeren van deze opdracht is VOG verplicht: Ja
Duur: 10 maanden
Startdatum: Z.s.m.
Optie op verlenging: Ja
Locatie: 's-Gravenhage
Uren per week: 24 uur
Uurtarief (per uur, all-in, ex BTW): Zo scherp mogelijk
Datum geplande intakegesprek: Onbekend
Sluitingsdatum van uw aanbieding: 08-02-2016 aanleveren voor 17:00 uur.
Nominatiedatum Opdrachtgever: 09-02-2016
Branche/Klant: Overheid/ Ministerie van Veiligheid en Justitie

Regio
Nederland – Zuid-Holland

Startdatum
Z.s.m.

Duur
10 maanden

Referentienr.
10160236Source link